ورود اعضا                                 

English

شنبه 30/4/1397 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

 مشاهده خبر    
تاریخ: 1391/03/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 2468 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
خدمات پست (روستایی)

خدمات ارائه شده

هزینه خدمات(ريال)

   قبول مرسولات  پستی

متغیر

 ثبت اسامی شرکت ها

30000

بیمه خدمات درمانی

11000

 جواز اسلحه و مهمات

55000

خرید البسکو

متغیر

 

 

دفاتر خدمات دهنده

 

 

ردیف

نام دفتر

شهرستان

بخش

شهر / روستا

آدرس

تلفن

خدمات ارائه شده

1

تل اشکی

بوشهر

مرکزی

تل اشکی

تل اشکی

2352174

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

2

حسینکی

بوشهر

مرکزی

حسینکی

حسینکی

2312188

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

3

چاه کوتاه

بوشهر

مرکزی

چاه کوتاه

چاه کوتاه

7712282002

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

4

بندرگاه

بوشهر

مرکزی

بندرگاه

بندرگاه

2332563

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

5

هلیله

بوشهر

مرکزی

هلیله

هلیله

2262000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

6

نیروگاه

بوشهر

مرکزی

نیروگاه

نیروگاه

4540701

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

7

شیف

بوشهر

مرکزی

شیف

شیف

2342000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

8

دویره

بوشهر

مرکزی

دویره

دویره

772322841

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

9

کره بند

بوشهر

مرکزی

کره بند

کره بند

4423284

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

10

کناری

تنگستان

مرکزی

کناری

کناری

0772-529200

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

11

باغک

تنگستان

مرکزی

باغک

باغک

0772-5332600

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

12

رستمی

تنگستان

ساحلی

رستمی

رستمی

0772-5643622

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

13

گاهی

تنگستان

ساحلی

گاهی

گاهی

0772-5644344

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

14

سالم آباد

تنگستان

ساحلی

سالم آباد

سالم آباد

0772-5792212

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

15

کری

تنگستان

ساحلی

کری

کری

0772-5792625

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

16

بنجو

تنگستان

ساحلی

بنجو

بنجو

0772-5772160

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

17

خورشهاب

تنگستان

ساحلی

خورشهاب

خورشهاب

0772-5772323

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

18

بوالخیر

تنگستان

ساحلی

بوالخیر

بوالخیر

0772-5633354

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

19

عالی چنگی

تنگستان

ساحلی

عالی چنگی

عالی چنگی

0772-5693200

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

20

گورک سادات

تنگستان

ساحلی

گورک سادات

گورک سادات

0772-5734000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

21

گورک خورشیدی

تنگستان

ساحلی

گورک خورشیدی

گورک خورشیدی

0772-5734155

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

22

چاه تلخ شمالی

تنگستان

ساحلی

چاه تلخ شمالی

چاه تلخ شمالی

0772-5762002

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

23

گورک دژگاه

تنگستان

ساحلی

گورک دژگاه

گورک دژگاه

0772-5783201

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

24

گرگور

تنگستان

ساحلی

گرگور

گرگور

0772-5753200

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

25

باشی

تنگستان

ساحلی

باشی

باشی

0772-5713204

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

26

چاه تلخ جنوبی

تنگستان

ساحلی

چاه تلخ جنوبی

چاه تلخ جنوبی

0772-5762387

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

27

علی آبادجایینک

تنگستان

ساحلی

علی آبادجایینک

علی آبادجایینک

0772-5654171

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

28

سمل شملی

تنگستان

مرکزی

سمل شملی

سمل شملی

0772-5272735

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

29

اشکالی

تنگستان

مرکزی

اشکالی

اشکالی

0772-5340133

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

30

چاه پیر

تنگستان

مرکزی

چاه پیر

چاه پیر

0772-5362006

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

31

گلنگون

تنگستان

مرکزی

گلنگون

گلنگون

0772-5272766

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

32

بازویی

تنگستان

مرکزی

بازویی

بازویی

0772-5253741

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

33

منصوری جنوبی

تنگستان

مرکزی

منصوری جنوبی

منصوری جنوبی

0772-5222292

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

34

بنیان

تنگستان

مرکزی

بنیان

بنیان

0772-5228043

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

35

کاکلی باغک

تنگستان

مرکزی

کاکلی باغک

کاکلی باغک

0772-5332767

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

36

انبارک

تنگستان

مرکزی

انبارک

انبارک

0772-5380022

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

37

خیاری

تنگستان

مرکزی

خیاری

خیاری

0772-5380200

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

38

قباکلکی

تنگستان

مرکزی

قباکلکی

قباکلکی

0772-5282003

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

39

شورکی

تنگستان

مرکزی

شورکی

شورکی

0772-5313558

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

40

گلکی

تنگستان

مرکزی

گلکی

گلکی

0772-5392370

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

41

احمد آباد باغک

تنگستان

مرکزی

احمد آباد باغک

احمد آباد باغک

0772-5263904

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

42

محمد عامری

تنگستان

ساحلی

محمد عامری

محمد عامری

0772-5624203

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

43

پهلوانکشی

تنگستان

ساحلی

پهلوانکشی

پهلوانکشی

0772-5743394

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

44

بنه گز

تنگستان

مرکزی

بنه گز

بنه گز

0772-5264252

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

45

آباد

تنگستان

مرکزی

آباد

آباد

0772-5264000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

46

جایینک

تنگستان

ساحلی

جایینک

جایینک

0772-5653305

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

47

عامری ساحلی

تنگستان

ساحلی

عامری ساحلی

عامری ساحلی

0772-5672708

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

48

عالی حسینی

تنگستان

مرکزی

عالی حسینی

عالی حسینی

0772-5323202

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

49

چاهه

جم

مرکزی

چاهه

چاهه

7727744752

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

50

جنوب جم

جم

مرکزی

جنوب جم

جنوب جم

7727744750

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

51

صیدی

جم

مرکزی

صیدی

صیدی

7727792426

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

52

کوری

جم

مرکزی

کوری

کوری

7727792425

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

53

فرامرزی

جم

مرکزی

فرامرزی

فرامرزی

7727784332

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

54

آبگرمک

جم

مرکزی

آبگرمک

آبگرمک

7727694503

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

55

کوری حیاتی

جم

مرکزی

کوری حیاتی

کوری حیاتی

7727694501

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

56

شهر خاص

جم

مرکزی

شهر خاص

شهر خاص

7727732317

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

57

گندمزار

جم

ریز

گندمزار

گندمزار

7727732000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

58

تنگمان جمال آباد

جم

ریز

تنگمان جمال آباد

تنگمان جمال آباد

7727752000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

59

دربان

جم

ریز

دربان

دربان

7727672550

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

60

قلعه کهنه

جم

ریز

قلعه کهنه

قلعه کهنه

7727653151

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

61

سرچشمه

جم

ریز

سرچشمه

سرچشمه

7727666000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

62

پشتو

جم

ریز

پشتو

پشتو

7727652604

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

63

تشان

جم

ریز

تشان

تشان

7727672003

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

64

باریکان

جم

مرکزی

باریکان

باریکان

7727692500

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

65

قائدی

جم

مرکزی

قائدی

قائدی

772782004

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

66

انارستان

جم

مرکزی

انارستان

انارستان

7727662453

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

67

بهارستان

جم

مرکزی

بهارستان

بهارستان

7727642656

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

68

شول

دشتستان

سعدآباد

شول

شول

7734742000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

69

جتوط

دشتستان

سعدآباد

جتوط

جتوط

7734672266

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

70

سربست

دشتستان

سعدآباد

سربست

سربست

7734712000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

71

عطیبه

دشتستان

شبانکاره

عطیبه

عطیبه

7734962000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

72

هلپه ای

دشتستان

سعدآباد

هلپه ای

هلپه ای

7734722000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

73

ایلشهر

دشتستان

بوشکان

ایلشهر

ایلشهر

7734354000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

74

نوراباد

دشتستان

بوشکان

نوراباد

نوراباد

7734122000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

75

میلک

دشتستان

شبانکاره

میلک

میلک

7734982000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

76

برمک

دشتستان

سعدآباد

برمک

برمک

7734682019

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

77

بشیرآباد

دشتستان

سعدآباد

بشیرآباد

بشیرآباد

7734692000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

78

بنارآزادگان

دشتستان

آبپخش

بنارآزادگان

بنارآزادگان

7734952000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

79

سرکره

دشتستان

مرکزی

سرکره

سرکره

7734322000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

80

خلیفه ای

دشتستان

شبانکاره

خلیفه ای

خلیفه ای

7734842100

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

81

بنداروز

دشتستان

مرکزی

بنداروز

بنداروز

7734412242

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

82

پرچونک

دشتستان

ارم

پرچونک

پرچونک

7734532000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

83

پشت پر

دشتستان

ارم

پشت پر

پشت پر

7734457000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

84

دهرودعلیا

دشتستان

ارم

دهرودعلیا

دهرودعلیا

7734512236

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

85

فاریاب

دشتستان

بوشکان

فاریاب

فاریاب

7734362658

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

86

تل سرکوب

دشتستان

سعدآباد

تل سرکوب

تل سرکوب

7734682146

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

87

بویری

دشتستان

شبانکاره

بویری

بویری

7734922000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

88

محمدجمالی

دشتستان

شبانکاره

محمدجمالی

محمدجمالی

7734892535

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

89

دهداران

دشتستان

شبانکاره

دهداران

دهداران

7734862000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

90

رودفاریاب

دشتستان

ارم

رودفاریاب

رودفاریاب

7734462000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

91

درودگاه

دشتستان

سعدآباد

درودگاه

درودگاه

7734662000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

92

دهرودسفلی

دشتستان

ارم

دهرودسفلی

دهرودسفلی

7734432497

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

93

طلحه

دشتستان

بوشکان

طلحه

طلحه

7734482000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

94

تنگ زرد

دشتستان

بوشکان

تنگ زرد

تنگ زرد

7734364032

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

95

نظرآقا

دشتستان

سعدآباد

نظرآقا

نظرآقا

7734642323

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

96

بوشکان

دشتستان

بوشکان

بوشکان

بوشکان

7734352626

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

97

جمیله

دشتستان

ارم

جمیله

جمیله

7734492000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

98

چاهخانی

دشتستان

مرکزی

چاه خانی

چاهخانی

7734282000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

99

چهاربرج

دشتستان

آبپخش

چهاربرج

چهاربرج

7734942000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

100

خوشاب

دشتستان

مرکزی

خوشاب

خوشاب

7734372000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

101

خیرآباد

دشتستان

مرکزی

خیرآباد

خیرآباد

7734572000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

102

دشتگور

دشتستان

شبانکاره

دشتگور

دشتگور

7734912000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

103

دشتی اسمال خانی

دشتستان

آبپخش

دشتی اسمال خانی

دشتی اسمال خانی

7734462000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

104

دهقاید

دشتستان

مرکزی

دهقاید

دهقاید

4151735

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

105

راهدار

دشتستان

مرکزی

راهدار

راهدار

7734392434

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

106

رونی

دشتستان

ارم

رونی

رونی

7734457506

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

107

زیارت

دشتستان

مرکزی

زیارت

زیارت

7734332323

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

108

سراج آباد

دشتستان

شبانکاره

سراج آباد

سراج آباد

7734892247

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

109

سرقنات

دشتستان

سعدآباد

سرقنات

سرقنات

7734732030

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

110

شاهیجان

دشتستان

بوشکان

شاهیجان

شاهیجان

7734364174

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

111

عیسوند

دشتستان

مرکزی

عیسوند

عیسوند

7734312001

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

112

قلعه سفید

دشتستان

مرکزی

قلعه سفید

قلعه سفید

7734472000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

113

گزبلند

دشتستان

مرکزی

گزبلند

گزبلند

7734372125

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

114

میاندشت

دشتستان

آبپخش

میاندشت

میاندشت

7734932000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

115

ننیزک

دشتستان

مرکزی

ننیزک

ننیزک

7734462068

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

116

باغان

دشتی

شنبه وطسوج

باغان

باغان

7726372266

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

117

چاهگاه

دشتی

شنبه وطسوج

چاهگاه

چاهگاه

7726423813

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

118

سنا

دشتی

شنبه وطسوج

سنا

سنا

7726423354

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

119

گنخك

دشتی

کاکی

گنخك

گنخك

7726362000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

120

تلخو

دشتی

کاکی

تلخو

تلخو

7726632822

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

121

بابمنير

دشتی

کاکی

بابمنير

بابمنير

7726673333

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

122

حسين زائري

دشتی

کاکی

حسين زائري

حسين زائري

7726312001

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

123

درويشي

دشتی

شنبه وطسوج

درويشي

درويشي

7726382000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

124

كردلان

دشتی

شنبه وطسوج

كردلان

كردلان

7726383030

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

125

زيارت ساحلي

دشتی

کاکی

زيارت ساحلي

زيارت ساحلي

7726652216

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

126

شيخيان ماري

دشتی

کاکی

شيخيان ماري

شيخيان ماري

7726352220

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

127

فقيه حسنان

دشتی

مرکزی

فقيه حسنان

فقيه حسنان

7726312222

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

128

چارك

دشتی

مرکزی

چارك

چارك

7726273333

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

129

درازي

دشتی

مرکزی

درازي

درازي

7726253454

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

130

چاوشي

دشتی

مرکزی

چاوشي

چاوشي

7726263333

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

131

كلل

دشتی

مرکزی

كلل

كلل

7726283457

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

132

گلستان

دشتی

کاکی

گلستان

گلستان

7726412406

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

133

عربي

دشتی

مرکزی

عربي

عربي

7726293487

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

134

لاور شرقي

دشتی

مرکزی

لاور شرقي

لاور شرقي

7726342000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

135

بحيري

دشتی

مرکزی

بحيري

بحيري

7726333333

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

136

سرمك

دشتی

شنبه وطسوج

سرمك

سرمك

7726442000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

137

محمد آباد

دشتی

مرکزی

محمد آباد

محمد آباد

7726323333

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

138

شنبه

دشتی

شنبه وطسوج

شنبه

شنبه

7726433255

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

139

بادوله

دشتی

کاکی

بادوله

بادوله

7726632939

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

140

كردوان عليا

دشتی

کاکی

كردوان عليا

كردوان عليا

7726682000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

141

لمبدان پایینی

دیر

مرکزی

لمبدان پایینی

لمبدان پایینی

7728272040

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

142

سرمستان

دیر

مرکزی

سرمستان

سرمستان

7728282000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

143

ملگه

دیر

مرکزی

ملگه

ملگه

7728322000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

144

آبکش

دیر

بردخون

آبکش

آبکش

7728752282

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

145

برخون کهنه

دیر

بردخون

برخون کهنه

برخون کهنه

7728726000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

146

جبرانی

دیر

مرکزی

جبرانی

جبرانی

7728292003

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

147

الی شمالی

دیر

مرکزی

الی شمالی

الی شمالی

7728237000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

148

شهنیا

دیر

بردخون

شهنیا

شهنیا

7728732101

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

149

مغدان

دیر

بردخون

مغدان

مغدان

7728772042

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

150

لمبدان بالایی

دیر

مرکزی

لمبدان بالایی

لمبدان بالایی

7728272555

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

151

بردستان

دیر

مرکزی

بردستان

بردستان

7728263141

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

152

دوراهک

دیر

مرکزی

دوراهک

دوراهک

7728242807

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

153

کنارکوه

دیلم

مرکزی

کنارکوه

کنارکوه

7724322000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

154

بنه اسماعیل

دیلم

مرکزی

بنه اسماعیل

بنه اسماعیل

7724432100

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

155

بیدو

دیلم

مرکزی

بیدو

بیدو

7724342100

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

156

عامری

دیلم

مرکزی

عامری

عامری

7724362000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

157

سیاهمکان

دیلم

مرکزی

سیاهمکان

سیاهمکان

7724312000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

158

حصار

دیلم

امام حسن

حصار

حصار

7724383000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

159

اخند

کنگان

عسلویه

اخند

اخند

0772-7282222

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

160

برکه چوپان

کنگان

مرکزی

برکه چوپان

برکه چوپان

0772-7462127

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

161

بساتین

کنگان

عسلویه

بساتین

بساتین

0772-7392003

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

162

بستانو

کنگان

عسلویه

بستانو

بستانو

0772-7382000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

163

بندو

کنگان

عسلویه

بندو

بندو

0772-7432000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

164

بیدخون

کنگان

عسلویه

بیدخون

بیدخون

0772-7362000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

165

پرک

کنگان

مرکزی

پرک

پرک

0772-7272000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

166

تمبک

کنگان

مرکزی

تمبک

تمبک

0772- 7213990

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

167

چاه مبارک

کنگان

عسلویه

چاه مبارک

چاه مبارک

0772-7243333

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

168

خره

کنگان

عسلویه

خره

خره

0772=7442000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

169

سواحل

کنگان

عسلویه

سواحل

سواحل

9177739549

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

170

سهمو شمالی

کنگان

عسلویه

سهمو شمالی

سهمو شمالی

0772-7422000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

171

شیرینو

کنگان

عسلویه

شیرینو

شیرینو

0772-7292908

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

172

کلات

کنگان

عسلویه

کلات

کلات

0772-7452000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

173

هاله

کنگان

عسلویه

هاله

هاله

0772-739333

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

174

قلعه حیدر

گناوه

مرکزی

قلعه حیدر

قلعه حیدر

7723232270

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

175

پوزگاه

گناوه

ریگ

پوزگاه

پوزگاه

7723872000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

176

مال محمود

گناوه

ریگ

مال محمود

مال محمود

7723923333

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

177

چهارمحال

گناوه

ریگ

چهارمحال

چهارمحال

7723882005

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

178

گوابین

گناوه

ریگ

گوابین

گوابین

7723852666

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

179

محمدی

گناوه

ریگ

محمدی

محمدی

7723863276

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

180

گاوسفید

گناوه

ریگ

گاوسفید

گاوسفید

7723912070

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

181

مال خلیفه

گناوه

مرکزی

مال خلیفه

مال خلیفه

7723247500

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

182

سربست

گناوه

مرکزی

سربست

سربست

7723248488

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

183

شول

گناوه

مرکزی

شول

شول

7723342006

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

184

عباسی

گناوه

مرکزی

عباسی

عباسی

7723231920

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

185

فخراوری

گناوه

مرکزی

فخراوری

فخراوری

7723372000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

186

جزیره جنوبی

گناوه

ریگ

جزیره جنوبی

جزیره جنوبی

7723842387

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

187

بهمنیاری شرقی

گناوه

مرکزی

بهمنیاری شرقی

بهمنیاری شرقی

7723382000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

188

چاهبردی

گناوه

مرکزی

چاهبردی

چاهبردی

7723312004

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

189

چهارروستائی

گناوه

ریگ

چهارروستائی

چهارروستائی

7723852666

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

190

مال قائد

گناوه

مرکزی

مال قائد

مال قائد

7723247400

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

191

محمد صالحی

گناوه

مرکزی

محمد صالحی

محمد صالحی

772322222

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

192

جزیره شمالی

گناوه

ریگ

جزیره شمالی

جزیره شمالی

7723843333

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

193

معصومه مشایخی

بوشهر

مرکزی

آبطویل

آبطویل

7712252383

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات- خرید البسکو

منبع خبر :

کد: 121
گروه: اخبار پرتال
امتیاز بندی