ورود اعضا                                 

English

شنبه 30/4/1397 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

 مشاهده خبر    
تاریخ: 1391/09/05 نظرات: 137 نظر نمایش: 13608 مرتبه تعداد امتیاز: 381   (Article Rating)
فراخوان اعطای مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان بوشهر

فراخوان اعطای مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان بوشهر

به استناد مجوز شماره 109751 /19/ 100 /90 مورخ 1/ 9/ 1390 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و رئيس كارگروه راهبري دفتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي كشور، كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي استان بوشهر در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش متوازن دفاتر پيشخوان خدمات در سطح استان بوشهر، به شرح جدول شماره 1 و براساس شرايط زير اقدام به اعطاي پروانه دفتر پيشخوان خدمات نمايد .
لذا كليه متقاضيان واجد شرايط بايد با مراجعه به پايگاه اينترنتي كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي استان بوشهر به آدرس www.pboushehr.ir فرم ثبت نام در فراخوان را دريافت، تكميل و پس از مطالعه دقيق شرايط فراخوان به همراه مدارك موردنياز فقط از طريق پست پيشتاز به دبيرخانه كارگروه به نشاني بوشهر – استانداري- دفتر فناوري اطلاعات ارسال نمايند .

مهلت ثبت نام در فراخوان
متقاضيان بايد از تاريخ پنج شنبه مورخ 9/ 9/ 91و حداكثر تا پايان وقت اداري روزشنبه 9/ 10/ 91 نسبت به ارسال مدارك مورد نياز از طريق پست پيشتاز به نشاني دبيرخانه اقدام نمايند . بديهي است به مداركي كه بعد از تاريخ فوق تحويل پست شده باشد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد .

تمديد ثبت نام در فراخوان
بنا به درخواست متقاضيان مهلت ثبت نام فراخوان به مدت 10 روز تا تاريخ چهارشنبه 20/10/91  تا پايان وقت اداري تمديد گرديد . خواهشمند است نسبت به ارسال مدارك مورد نياز از طريق پست پيشتاز به نشاني دبيرخانه اقدام نمايند . بديهي است به مداركي كه بعد از تاريخ فوق تحويل پست شده باشد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد

2-شرايط پروانه صادره
2-1. عدم امكان انتقال امتياز پروانه به شخص ديگر تا حداقل 5 سال از تاريخ صدور پروانه
2-2. عدم امكان جابه جايي مكان دفتر به خارج از شهر و يا محدوده اعلام شده در فراخوان
2-3. دارنده پروانه از هر حيث تابع شرايط آئين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت (موجود در پايگاه اينترنتي كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي استان بوشهر به آدرس  www.pboushehr.ir  )و آئين نامه ها، دستور العمل ها ، ضوابط و معيارهاي فني ابلاغي از سوي مرجع صدور پروانه (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ) و كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي كشور و استان مي باشد .
تذكر2: كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي استان بعد از صدور پروانه به نام متقاضي، وي را به تامين كنندگان اصلي خدمات و مجري درگاه خدمات الكترونيك دفاتر پيشخوان(ارائه دهنده خدمات ديگر دستگاه هاي اجرايي استان) جهت عقد قرارداد و دريافت خدمت معرفي مي نمايد، ليكن عقد قرارداد با آنان تابع شرايط و ضوابط دستگاه تامين كننده خدمت مي باشد و در اين رابطه كارگروه استاني هيچگونه تعهد و مسئوليتي در زمينه واگذاري كليه خدمات به دفاتر پيشخوان نخواهد داشت . 


3.    شرايط اوليه مكان مورد نظر براي تاسيس دفتر
3-1. مكان پيشنهادي براي ايجاد دفتر بايد حداقل داراي مساحتي برابر 50 متر مربع به صورت يكپارچه ترجيحاً در طبقه همكف يا اول بوده و داراي كاربري مجاز باشد .
تذكر 3: مرجع تعيين كاربري مجاز مكان مورد نظر جهت تاسيس دفتر پيشخوان خدمات دولت، شهرداري شهر مورد تقاضا مي باشد .
3 -2. براي اطلاع از حداقل تجهيزات عمومي و تخصصي مورد نياز دفتر به پيوست شماره يك آئين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت (موجود در پايگاه اينترنتي كارگروه راهري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي استان بوشهر به آدرس www.pboushehr.ir  مراجعه شود .)
3-3. محل معرفي شده بايد داراي سرويس بهداشتي باشد (به استثناي مجتمع هاي اداري و تجاري كه داراي سرويس  بهداشتي متمركز هستند)
3-4. مكان پيشنهادي بايد مورد تائيد اداره اماكن نيروي انتظامي قرار گيرد .
3-5. در صورت صدور موافقت اصولي از دبيرخانه كارگروه استاني ، متقاضي بايد حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور موافقت نامه نسبت به معرفي مكان دفتر با مشخصات فوق اقدام نمايد . در صورت عدم تاييد مكان اول توسط كارگروه ، متقاضي بايد ظرف مدت 15 روز نسبت به معرفي مكان دوم اقدام و تاييديه كارگروه را دريافت نمايد . در غير اين صورت امتياز دفتر به نفرات  واجد شرايط بعدي واگذار خواهد شد .
3-6. هر متقاضي تنها جهت يك كد محل ، اجازه درخواست تاسيس دفتر پيشخوان خدمات دولت خواهد داشت .
تذكر 4: بديهي است در صورت دريافت درخواست بيش از يك كد محل توسط يك متاقضي كليه درخواست هاي متقاضي از چرخه بررسي خارج خواهد گرديد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت .

 

4. مدارك مورد نياز
4-1- فرم تكميل شده ثبت نام (فرم بايد به صورت خوانا تكميل شود وتمامي اطلاعات خواسته شده ارائه شود)
4-2- تصويرتمامي صفحات شناسنامه
4-3- تصوير كارت ملي (دو طرف)
4-4- تصوير مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا حداقل 10 سال سابقه كارشناسي كاربردي (بر اساس حكم كارگزيني) در دستگاههاي دولتي براي بازنشستگان
4-5- تصوير كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت از انجام آن براي افراد ذكور ( دو طرف)
4-6- چهار قطعه عكس رنگي 4x3 متقاضي كه در سال جاري گرفته شده باشد با پس زمينه سفيد ،پشت نويسي شده
4-7- اصل گواهي معتبر از مراجع ذيصلاح براي خانواده معظم شهدا،جانبازان ،ايثارگران و آزادگان،
4-8- گواهي معتبر دال بر دو سال سكونت دائم و متوالي در شهر مورد تقاضا ( كپي سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر)
4-9-تصوير گواهي طي نمودن مهارتهاي  هفت گانه ICDL متقاضي از مراكز معتبر ( اختياري جهت كسب امتياز)
4-10- سوابق تايپ شده كاري متقاضي مرتبط با فعاليت در دفاتر پيشخوان حداكثر در دو صفحه ( اختياري جهت كسب امتياز)
4-11- متن كامل اين فراخوان ( اعطاي پروانه دفتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي استان بوشهر) كه متقاضي در قسمت "قرائت گرديد و تماماً مورد تأييد است" پايين كليه صفحات آن را امضاء و اثر انگشت زده باشد.
4-12- تصوير سند مالكيت ملك در محدوده مورد تقاضا (كدمحل)(اختياري جهت كسب امتياز)
4-13- اصل فيش واريزي به مبلغ 000/ 200ريال به حساب شماره 05/ 54953655872005 پست بانك به نام انجمن صنفي دفاتر پيشخوان خدمات دولت استان بوشهر بابت هزينه هاي برگزاري آزمون و ساير فرآيندهاي فرآخوان ( قابل ذكر است اين مبلغ قابل برگشت نيست)
تذكر 5: در صورتي كه متقاضي شرايط اوليه جهت تأسيس دفتر را كسب نمايد ،ملزم خواهد بود كه اصل كليه مدارك مورد نياز را جهت انطباق با مدارك ارسالي ارائه نمايد.


5. نحوه امتيازبندي متقاضيان و صدور موافقت اصولي
متقاضيان بعد از آزمون و بر اساس ضوايط تعيين شده مطابق جدول شماره 2 توسط كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات استان بوشهر رتبه بندي شده و به نفرات حائز حداكثر امتياز در هر كد محل ،موافقت اصولي داده مي شود.
تذكر 6 : خانواده معظم شهداء ،جانبازان و ايثارگران به استناد بند د پيوست شماره 2 آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت داراي اولويت در زمان صدور پروانه خواهند بود.
تذكر7 : در صورت كسب كليه شرايط توسط متقاضي و قبل از موافقت  اصولي استان جهت بندهاي 2-1 و 2-2 تعهد محضري گرفته خواهد شد.
تذكر 8: شركت در آزمون براي كليه متقاضيان ضروري است و عدم شركت در آزمون انصراف از درخواست اعطاي پروانه دفتر پيشخوان تلقي خواهد شد.


 6. برگزاري آزمون
پس از دريافت مدارك كليه متقاضيان از طريق پست پيشتاز و انجام بررسي هاي لازم ،اسامي متقاضيان واجدالشرايط براي شركت در آزمون ، چگونگي دريافت كارت ورود به جلسه ،منابع آزمون ، تعداد سئوالات و همچنين زمان و مكان برگزاري آزمون و ساير اطلاعات ضروري از طريق پايگاه اطلاع رساني كارگروه راهبري دفارت پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي استان بوشهر به آدرس pboushehr.ir www.اعلام خواهد شد.
تذكر مهم : هر چند مطابق پاراگراف دوم بند ج ماده 46 قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور " كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه ، كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خودو قابل  واگذاري  يا برونسپاري  را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخشهاي غير دولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي شود ، واگذار كنند." ليكن پيشنهاد مي گردد قبل از اينكه اقدام به ثبت نام جهت شركت در فراخوان نماييد نسبت به ارزيابي مسائل مرتبط در حوزه ارائه خدمت ، نيروي انساني ، مكان و از همه مهمتر توجيه اقتصادي و برگشت سرمايه بررسيهاي لازم توسط متقاضي انجام تا در صورت موافقت اصولي استان با  اعطاي پروانه به وي ، در فرآيندهاي اجرايي بعد با مشكل مواجه نگردد.

 

          
منبع خبر :

کد: 315
گروه: اخبار دولت الکترونیک, اخبار استان, اخبار پیشخوان دولت
 
تصاویر مرتبط
  • فراخوان اعطای مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان بوشهر
امتیاز بندی